Yeni Antikoagülasyon Hedefleri - Tromboz Danışmanı
 
 

Lütfen dikkate alınız

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonellerini bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.


İngiltere’den kullanıcılar burayı (UK users please click) tıklayınız.

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonellerini bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Sağlık çalışanı kontrolü

Web sitesinin bu bölümü sadece sağlık çalışanlarına yöneliktir.

Devam etmek için sağlık çalışanı olduğunuzu onaylamanız gerekmektedir.

Devam etmek için sağlık çalışanı olduğunuzu onaylamanız gerekmektedir.

Yeni Antikoagülasyon Hedefleri

Direkt Faktör Xa inhibitörleri: umut vaat eden bir yaklaşım

Bugüne kadar yayınlanan preklinik ve klinik çalışma verilerine dayanarak, direkt Faktör Xa inhibitörleri, antikoagülan tedavi alanında ilerleme potansiyeline sahiptirler. Direkt Faktör Xa inhibisyonu tromboz sorununa umut vaat eden bir yaklaşım oluşturmaktadır.

Faktör Xa koagülasyon sürecinde kritik bir nokta oluşturur

Sylvia Haas, MD

Faktör Xa, koagülasyonun ortak yolunun başlangıcında yer aldığı için, yeni antikoagülanların tasarlanması için çekici bir hedeftir. Kaskadın her basamağında serin proteazların miktarı arttığı için, trombinin üzerindeki koagülasyon faktörlerinin selektif inhibisyonunun yüksek oranda etkili bir antitrombotik strateji olabileceği savında bulunulabilir.  "

Sylvia Haas, MD

Emekli tıp profesörü olan Sylvia Haas, Almanya’da Münih Teknik Üniversitesi Deneysel Onkoloji Enstitüsü Tromboz Araştırma Grubu başkanlığını yürütmüştür

 • Faktör Xa koagülasyon sürecinde kritik bir noktada yer alır. Protrombini (Faktör II) trombine (Faktör IIa) çevirir. Koagülasyon sürecinin giderek güçlenen tarzı ile uyumlu olarak, bir molekül Faktör Xa, yaklaşık 1000 molekül trombini inhibe eder15, 16
 • Faktör Xa inhibisyonu, hem trombositten zengin arteriyel trombüsleri hem de fibrinden zengin venöz trombüsleri etkili şekilde önler88

Faktör Xa iyi bilinen, spesifik bir fizyolojik aktiviteye sahiptir

 • Faktör Xa’nın bilinen fonksiyonları koagülasyon ve inflamasyonu uyarmaktır. Bu nedenle, trombin inhibisyonunun aksine, Faktör Xa blokajının pleiotropik etkileri bulunmaz17
 • Faktör Xa’nın selektif inhibisyonu, trombin üretimini inhibe ederken, var olan trombine etki göstermediği için hayati olan normal hemostazın devam etmesine izin verir17

Direkt Faktör Xa inhibitörleri: İndirekt Faktör Xa inhibitörleri ile kıyaslama

 • Fondaparinuks gibi indirekt Faktör Xa inhibitörleri, kofaktör olarak antitrombine gerek duyarlar ve protrombinaz kompleksine bağlanan Faktör Xa üzerinde etki göstermezler. Bunun aksine, direkt Faktör Xa inhibitörleri, Faktör Xa molekülünün merkezine hedeflenirler ve hem plazmadaki serbest hem de protrombinaz kompleksine bağlanan Faktör Xa üzerinde etkilidir17
 • Faktör Xa, hem in vitro hem de in vivo sistemlerde pıhtılaşmayı trombine göre daha geniş konsantrasyon aralığında aktive eder. Bunun sonucunda, direkt Faktör Xa inhibitörlerinin terapötik penceresi trombin inhibitörlerinden fazladır. Daha geniş terapötik pencere, koagülasyon monitorizasyonuna duyulan gereksinimi azaltır17

Gelişme aşamasındaki Faktör Xa inhibitörleri

Geliştirilmekte olan direkt Faktör Xa inhibitörleri oral uygulama, hızlı etki başlangıcı ve öngörülebilir farmakokinetik ve farmakodinamik gibi ideal antikoagülanlarda bulunması gereken özelliklerin birçoğuna sahiptirler.17, 89 Bir dizi ufak moleküllü Faktör Xa inhibitörü geliştirimle aşamasındadır. Bunlar arasında rivaroksaban, apiksaban, edobaksan, darebaksan, letaksaban ve henüz isimlendirilmemiş çok sayıda kimyasal madde bulunmaktadır.
Oral uygulanan küçük moleküllü direkt Faktör Xa inhibitörü olan rivaroksaban Eylül 2008 tarihinde Avrupa Birliğinde elektif kalça veya diz protez cerrahisine giren erişkin hastalarda venöz tromboembolizm (VTE) profilaksisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. 153
Rivaroksaban için AB pazarlanma onayı 30 Eylül 2008 tarihinde, kalça ve diz protez cerrahisine giren neredeyse 10.000 hastanın dahil edildiği üç Faz III rivaroksaban çalışmasını (RECORD I, II ve III çalışmaları) içeren geniş bir RECORD klinik programından elde edilen verilerin gözden geçirilmesi ile alınmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar rivaroksabanın gerek enoksaparin ile karşılaştırıldığı (RECORD1 ve 3) çalışmalarda gerekse uzun süre kullanılan (5 hafta) rivaroksabanın, kısa süreli (2 hafta) kullanılan enoksaparin (RECORD2) ile kıyaslandığı çalışmalarda daha üstün etkililiğini göstermiştir. Her üç çalışmada da, rivaroksaban ve enoksaparin, düşük majör kanama oranları ile benzer güvenlilik profillerine sahip bulunmuşlardır. 153 Günümüzde ek çalışmalarla VTE tedavisinde, atriyal fibrilasyona bağlı (AF) inmenin önlenmesinde, tıbbi hastalardaki derin ven trombozunun (DVT) önlenmesinde ve akut koroner sendromun (AKS) tedavisinde rivaroksabanın güvenilirlik ve etkinliği araştırılmaktadır. Apiksabanın total diz replasmanına giren hastalarda venöz tromboembolizmi (VTE) önleyici etkisini araştıran ADVANCE-1 çalışmasının sonuçlarının erken bir değerlendirmesi, bu çalışmanın primer sonlanım noktalarının karşılanmadığını belirtmektedir. 154
Apiksaban, tıpkı rivaroksaban gibi, Faktör Xa’nın enzimatik aktivitesini bloke ederek koagülasyon kaskadını engeller. Total diz protezi cerrahisi yapılan hastalarda VTE’nin önlenmesi için gerçekleştirilen ADVANCE-1 çalışmasında, apiksaban, günde iki kez 30-mg olarak kullanılan enoksaparin enjeksiyonu ile gerçekleştirilen Kuzey Amerika rejimine kıyasla non-interiorite istatistiksel ölçütlerini karşılamadı.223 Mart 2010’da, Faz III ADVANCE-2 çalışmasının sonuçları apiksabanın total diz protezi sonrası VTE insidansını azaltmada günde bir kez 40-mg olarak kullanılan enoksaparin enjeksiyonu ile gerçekleştirilen Avrupa rejiminden daha etkili olduğunu gösterdi.222 ADVANCE-3 kalça protezi yapılan hastalarda bu sonuçları doğruladı. Günde iki kez kullanılan apiksaban, günde bir kez kullanılan enoksaparine kıyasla anlamlı olarak daha az sayıda VTE olayı ile ilişkiliydi.221
Faz II EXPLORE-Xa çalışmasında AF’li hastalarda inmenin önlenmesi için kullanılan varfarin ile betriksabanın 40-, 60- ve 80-mg’lık dozları karşılaştırıldı. Mart 2010’da açıklanan sonuçlar 40 mg betriksabanın dozu ayarlanmış varfarine kıyasla majör ve klinik açıdan önemli majör olmayan kanamaların insidansını azalttığını gösterdi. Daha yüksek dozlardaki betriksaban ile gözlenen kanama oranları varfarin ile görülen kanama oranlarıyla aynı idi. Çalışma, etkinliği araştıracak kadar güçlü olmamasına karşın, farklı dozlarda izlenen inme oranları varfarine göre anlamlı fark göstermemekteydi.174
Faz II ve III çalışmalarda da AF’li hastalarda inmenin önlenmesi ve DVT ve/veya pulmoner embolizmin VTE komplikasyonlarının nüks etme riskini azaltmada edoksabanın etkinliği araştırıldı.239 AF’de, günde 30 mg ve 60 mg edoksabanın AF’li hastalarda inme profilaksisinde kullanılan kadar güvenilir ve etkili olduğu gösterildi.239 Bununla birlikte, günde iki kez 30-mg ve 60-mg’lık doz gruplarındaki kanama riski varfarine kıyasla anlamlı olarak daha yüksekti. İnme insidansında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuyordu.281
YM150’nin etkinliği ve güvenilirliği Faz III çalışmalarla araştırılmaktadır. Bir Faz II çalışma (ONYX-2) elektif total kalça protezinden sonra VTE profilaksisinde YM150’nin majör kanama olaylarının gerçekleşme riskini artırmaksızın enoksaparine kıyasla anlamlı olarak daha etkili olduğunu göstermiştir.191 Yürütülmekte olan klinik çalışmalar VTE profilakisisine ek olarak, AF’deki inmenin ve AKS’deki iskemik vasküler olayların önlenmesinde YM150 ile varfarini karşılaştırmaktadır.239
Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlara dayanarak, venöz ya da atriyal trombüs oluşma riski bulunan hastalarda kullanılan standart oral antikoagülanın yerini K vitamini antagonistlerinin alabileceği söylenebilir.

Direkt trombin inhibitörleri

Trombin, koagülasyon kaskadında merkezi bir role sahiptir. Başlangıç fazında küçük miktarlarda ve gelişme fazında büyük miktarlarda üretilen trombin, koagülasyonun çoğaltılması ve fibrin gelişimi için şarttır.15, 88
Günümüzde klinik kullanım için bulunan parenteral direkt trombin inhibitörleri ― lepirudin, bivalirudin ve argatroban ― genellikle heparin ile uyarılan trombositopeni hastalarının tedavisi için kullanılmaktadır. Bu ilaçlar parenteral olarak uygulanırlar ve laboratuar monitorizasyonuna dayanan bireysel doz ayarlamalarını gerektirirler.88 Lepirudin hem ABD’de, hem de AB’de tromboembolik hastalığı bulunan hastalardaki tromboembolik komplikasyonlara karşı profilakside endikedir.255, 268 Bivalirudin ABD’de perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTKA) anstabil anjinalı hastaların ve perkütan koroner girişim (PKG) gerçekleştirilen hastaların tedavisinde, AB’de ise PKG gerçekleştirilen ya da acil veya erken girişim gerektiren anstabil anjinalı ya da ST-segmenti yükselmesi olmayan miyokard infarktüslü hastaların tedavisinde endikedir.157, 263 Argatroban, ABD’de PKG gerçekleştirilen hastalarda tromboz profilaksisi ya da tedavisinde endikedir ve bazı Avrupa ülkelerinde antitrombotik tedavi gerektiren hastalarda kullanılması onaylanmıştır.158, 242
Oral direkt trombin inhibitörü olan dabigatran eteksilatın elektif total kalça protezi ya da total diz protezi cerrahisi gerçekleştirilen erişkin hastalarda, venöz tromboembolik olaylara karşı primer profilaksi amacıyla Avrupa Birliğinde satışı Mart 2008’de onaylanmıştır. RE-NOVATE ve RE-MODEL çalışmalarında sırayla, dabigatran eteksilatın 150 mg ve 220 mg’lik dozlarının VTE’yi ve tüm nedenlere bağlı mortaliteyi önlemede enoksaparin (40 mg) kadar güvenilir ve etkili olduğu gösterilmiştir.88, 132 2010 yılında, atriyal fibrilasyonlu hastalarda inme ve sistemik embolizmi önlemek üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da kullanımı onaylanmıştır.165, 251
RE-LY (Randomised Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy - Uzun Süreli Antikoagülasyon Tedavisinin Randomize Araştırılması) çalışmasındaki AF’li hastalarda kanama oranları aynı düzeyde olmak üzere, inme ve sistemik embolizm riskini azaltmada günde iki kez 150 mg dabigatranın varfarine kıyasla üstün olduğu ve günde iki kez 110 mg dabigatranın varfarinden aşağı kalmadığı belirlenmiştir.173 Bununla birlikte, dabigatranın her iki dozu, varfarinden daha yüksek oranda Mİ ile ilişkili bulunmuştur.173 Daha önce bilinmeyen, yeni yayınlanan veriler kanama oranlarının, 2009’da bildirilenden biraz daha yüksek olduğunu göstermektedir; bununla birlikte, söz konusu farklılıklar somut olarak önem taşımamaktadır.174
Yapılan çalışmalarda, dabigatran eteksilatın VTE tedavisindeki rolü de araştırılmaktadır. Tanısı kesinleştirilmiş DVT ya da pulmoner embolizm bulunan hastaların parenteral tedavisinden sonra 6 ay süreyle günde iki kez 150 mg dabigatran ile varfarini karşılaştıran çok uluslu RE-COVER çalışmasında, dabigatran eteksilatın daha az sayıda kanama olayı oluşturduğu ve varfarin kadar etkili olduğu bulunmuştur.216
Faktör Xa ile trombin arasında kendilerini inhibe eden ilaçlar tarafından farklı düzeyde etkilenebilmelerine yol açabilecek farklılıklar bulunmaktadır. Günümüzde, Faktör Xa’nın bilinen işlevleri sadece koagülasyonun ve inflamasyonun oluşumunu kolaylaştırmasıdır. Trombin vücutta daha farklı etkiler gösterir; trombin, koagülasyon ve inflamasyon üzerindeki etkilerine ek olarak, protein C’yi (antikoagülan özelliklere sahiptir) aktive eder ve hücre çoğalmasını uyarır.17

Çok düşük molekül ağırlıklı heparinler

Düşük-molekül-ağırlıklı heparin (DMAH) depolimerleştirme ile standart heparinden üretilir.203 DMAH’nin daha fazla depolimerleştirilmesi sonucunda çok düşük molekül ağırlıklı heparin (ÇDMAH) elde edilir.193 DMAH ile kıyaslandığında, ÇDMAH’nin sergilediği anti-Faktör Xa aktivitesinin anti-Faktör IIa aktivitesine oranı daha yüksektir.193 Bu farmakodinamik farklılık daha düşük kanama riski ile daha iyi antitrombotik etki sağlama potansiyeli taşımaktadır.
Günümüzde geliştirilmekte olan bir ÇDMAH semuloparin’dir. Enoksaparinden daha yüksek anti-Faktör Xa aktivitesi ve çok daha düşük anti-Faktör IIa aktivitesi sergileyen semuloparinin, kanserle ilişkili trombozun ve total diz replasmanından sonra VTE’nin önlenmesindeki kullanımı araştırılmaktadır.220, 233

Doku Faktörü (TF) VIIa kompleksi

TF-VIIa kompleksi, koagülasyon sürecini başlatır. Ortopedik cerrahi sırasında veya belirli kanser hastalarında TF maruziyeti, bu gruplardaki yüksek VTE oranlarına katkıda bulunabilir. Bu nedenle TF-VIIa,farmakolojik tedavinin olası hedeflerinden biridir.88
NemaTF-VIIa/Faktör Xa kompleksini inhibe eden nematod antikoagülan proteinleri, ortopedik cerrahide VTE profilaksisi için araştırılmaktadır.88

Faktör IXa

Teorik olarak Faktör IXa’nın inhibisyonu, Faktör Xa inhibisyonu ile beklenen koagülasyon sisteminin erken blokajının getirdiği avantajlara sahiptir (yani, koagülasyon çoğalmasını erken basmakta bloke etmek, hem arter hem de ven trombozlarında etkili olmak gibi).88 Faktör Xa’nın büyük çoğunluğunun Faktör IXa’yı içeren intrensek tenazlar tarafından üretilmesi, Faktör IXa’nın antikoagülasyona etkili yaklaşım için hedeflenmesine neden olmuştur.13, 135 Ancak bu alandaki araştırmalar, Faktör Xa inhibisyonu kadar ilerlemiş değildir. Ortopedik cerrahide VTE önlenmesi amacı ile bir oral direkt Faktör IXa inhibitörü olan TTP889 ile elde edilen ilk sonuçların olumsuz olmasına karşın, klinik çalışmaları sürmektedir.88
Spesifik proteinleri doğrudan inhibe eden küçük nükleik asit molekülleri olan aptamerler, trombozun önlenmesinde ve tedavisinde umut veren bileşik sınıfıdır.186 Aptamer antikoagülan aktivitesinin antidotla kontrol edilebilir olması bu ilaç sınıfı için potansiyel güvenilirlik avantajı oluşturmaktadır.186, 217
Aptamer-bazlı bir Faktör IXa inhibitörünün intravenöz ve subkutan formülleri halen geliştirilmektedir. Bu sınıfta yer alan bir ajan olan RB006’nın benzersiz bir etki mekanizması bulunmaktadır. Bu ilaç Faktör Xa’nın, Faktör VIIIa/ Faktör IXa enzim kompleksi ile ilişkisini önleyerek trombin üretimini engellemektedir.186

Faktör V ve VIII

Aktive Faktör V ve VII, sırası ile protrombinaz ve ekstrinsik tenaz kompleksleri için ko-faktör olarak işlev görürler. Bu faktörler, fizyolojik trombomodülatör sistemin temel elemanı doğal antikoagülan aktive protein C’nin hedefleridir. Bu faktörlerden birinin farmakolojik inhibisyonu, koagülasyonun ilerlemesini engelleyebilir.6, 135

K Vitamini antagonistleri

Tekarfarin, kimyasal yapısı varfarine benzeyen yeni bir K vitamini antagonistidir. Arteriyel trombozlu hastalarda gerçekleştirilen ilk Faz II çalışmalar tekarfarinin varfarin kadar güvenilir ve etkili olduğunu göstermiştir.187 Bununla birlikte, Faz II/III çalışmaların sonuçları terapötik aralıktaki zamanla ölçülen varfarinden üstün olma sonlanım noktasına ulaşmamıştır.159 Halen, bu bileşiğin kullanıldığı yeni klinik çalışmalar planlanmaktadır.
Sözü edilen yeni ajanlarla gerçekleştirilen güncel klinik çalışmalara ilişkin bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. www.clinicaltrials.gov .


Sayfayı paylaş
 • 15 - Hoffman M, Monroe DM. Coagulation 2006: a modern view of hemostasis. Hematol Oncol Clin North Am. 2007;21(1):1-11.
 • 16 - Mann KG, Brummel K, Butenas S. What is all that thrombin for? J Thromb Haemost. 2003;1(7):1504-1514.
 • 88 - Spyropoulos AC. Investigational treatments of venous thromboembolism. Expert Opin Investig Drugs. 2007;16(4):431-440.
 • 17 - Turpie AG. Oral, direct factor Xa inhibitors in development for the prevention and treatment of thromboembolic diseases. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2007;27(6):1238-1247.
 • 89 - Haas S. New oral Xa and IIa inhibitors: updates on clinical trial results. J Thromb Thrombolysis. 2008;25(1):52-60.
 • 153 - Bayer’s Novel Anticoagulant Xarelto® now also Approved in the EU [press release]. Leverkusen, Germany: Bayer HealthCare AG; October 1, 2008; http://www.xarelto.com/html/press/pdf/2008-0442E.pdf . Accessed March 8, 2011.
 • 154 - Bristol-Myers Squibb and Pfizer Provide Update on Apixaban Clinical Development Program [press release]. PRINCETON, N.J. & NEW YORK: Bristol-Myers Squibb Company & Pfizer Inc.; August 26, 2008; http://www.businesswire.com/news/home/20081211006335/en/Bristol-Myers-Squibb-Pfizer-Provide-Update-Apixaban-Clinical . Accessed March 8, 2011.
 • 223 - Lassen MR, Raskob GE, Gallus A, Pineo G, Chen D, Portman RJ. Apixaban or enoxaparin for thromboprophylaxis after knee replacement. New Engl J Med. 2009;361(6):594-604.
 • 222 - Lassen MR, Raskob GE, Gallus A, Pineo G, Chen D, Hornick P; ADVANCE-2 Investigators. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after knee replacement (ADVANCE-2): a randomised double-blind trial. Lancet. 2010;375(9717):807-815.
 • 221 - Lassen MR, Gallus A, Raskob GE, Pineo G, Chen D, Ramirez LM; ADVANCE-3 Investigators. Randomized double-blind comparison of apixaban and enoxaparin for thromboprophylaxis after hip replacement: the ADVANCE-3 Trial [Abstract OC356]. Presented at the 21st International Congress on Thrombosis, Milan, Italy, July 6-9, 2010. Pathophysiol Haemost Thromb. 2009/2010;37(suppl 1):A20.
 • 174 - Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Reilly PA, Wallentin L; Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy Investigators. Newly identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med. 2010;363(19):1875-1876.
 • 239 - Mehta RS. Novel oral anticoagulants for prophylaxis and treatment of venous thromboembolism: part I (Factor Xa inhibitors). Expert Rev Hematol. 2010:3(2):227–241.
 • 281 - Weitz JI, Connolly SJ, Patel I, et al. Randomised, parallel-group, multicentre, multinational phase 2 study comparing edoxaban, an oral factor Xa inhibitor, with warfarin for stroke prevention in patients with atrial fibrillation. Thromb Haemost. 2010;104(3):633-641.
 • 191 - Eriksson BI, Turpie AG, Lassen MR, et al. Once daily YM150, an oral direct Factor Xa inhibitor, for prevention of venous thromboembolism in patients undergoing elective primary hip replacement. Abstract of oral session presented at 49th American Society of Hematology Annual Meeting, Atlanta, Georgia, USA, December 8–11, 2007. Blood. 2007;110(11)(Part 1):309.
 • 255 - Refludan [package insert]. Wayne, NJ: Bayer HealthCare Pharmaceuticals; 2007.
 • 268 - Summary of product characteristics for Refludan. London, England: European Medicines Agency; 2009.
 • 157 - Angiomax [package insert]. Parsippany, NJ: The Medicines Company; 2005.
 • 263 - Summary of product characteristics for Angiox. London, England: European Medicines Agency; 2009.
 • 158 - Argatroban [package insert]. Research Triangle Park, NC: GlaxoSmithKline; 2009.
 • 242 - Mitsubishi Pharma Europe Ltd. Argatroban Introduction. http://www.argatroban.eu/index2.php?page=24#. Accessed December 10, 2010.
 • 132 - Novel oral anticoagulant Pradaxa (dabigatran etexilate) approved by the European Commission [press release]. http://www.fiercebiotech.com/press-releases/novel-oral-anticoagulant-pradaxa-dabigatran-etexilate-approved-european-commission. Accessed April 10, 2008.
 • 165 - Boehringer Ingelheim. Pradax (gabidatran etexilate) gains approval in Canada for stroke prevention in atrial fibrillation. http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2010/27_october_2010_dabigatran.html. Accessed March 4, 2011.
 • 251 - Pradaxa [package insert]. Ridgefield, CT: Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals; 2010.
 • 173 - Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al; RE-LY Steering Committee and Investigators. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. New Engl J Med. 2009;361(12):1139-1151.
 • 216 - Kluge A, Mueller C, Strunk J, Lange U, Bachmann G. Experience in 207 combined MRI examinations for acute pulmonary embolism and deep vein thrombosis. AJR Am J Roentgenol. 2006;186(6):1686-1696.
 • 203 - Hirsh J, Warkentin TE, Raschke R, Granger C, Ohman EM, Dalen JE. Heparin and low-molecular-weight heparin: mechanisms of action, pharmacokinetics, dosing considerations, monitoring, efficacy, and safety. Chest. 1998;114(5)(suppl):489S-510S.
 • 193 - Fareed J, Wahi R, Hoppensteadt DA. An update on new anticoagulant drugs. East J Med. 2009;14(2):84-93.
 • 220 - Lassen MR, Dahl OE, Mismetti P, Destrée D, Turpie AG. AVE5026, a new hemisynthetic ultra-low-molecular-weight heparin for the prevention of venous thromboembolism in patients after total knee replacement surgery—TREK: a dose-ranging study. J Thromb Haemost. 2009;7(4):566-572.
 • 233 - Lyman GH. Venous thromboembolism in the patient with cancer. Focus on burden of disease and benefits of thromboprophylaxis. Cancer. Nov 2010. Epub ahead of print.
 • 13 - Mann KG, Butenas S, Brummel K. The dynamics of thrombin formation. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003;23(1):17-25.
 • 135 - Bates SM, Weitz JI. New antithrombotic drugs. In: Colman RW, Marder VJ, Clowes AW, George JN, Goldhaber SZ, eds. Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins; 2006:1763-1783.
 • 186 - Eikelboom JW, Zelenkofske SL, Rusconi CP. Coagulation factor IXa as a target for treatment and prophylaxis of venous thromboembolism. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2010;30(3):382-387.
 • 217 - Kuliczkowski W, Floyd J, Malinin A, Serebruany V. Aptamers: the emerging class of future anticoagulation for vascular disease. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2010;8(4):503-507. http://www.medscape.com/viewarticle/722755_print. Accessed December 13, 2010.
 • 6 - Colman RW, Clowes AW, George JN, Goldhaber SZ, Marder VJ. Overview of hemostasis. In: Colman RW, Marder VJ, Clowes AW, George JN, Goldhaber SZ, eds. Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins; 2006:3-16.
 • 187 - Ellis DJ, Usman MH, Milner PG, Canafax DM, Ezekowitz MD. The first evaluation of a novel vitamin K antagonist, tecarfarin (ATI-5923), in patients with atrial fibrillation. Circulation. 2009;120(12):1029-1035.
 • 159 - ARYx Therapeutics, Inc. Efficacy of tecarfarin mirrors earlier studies while primary endpoint missed. Press release, issued on July 9, 2009. www.medicalnewstoday.com/articles/156856.php. Accessed May 31, 2010.
Faktör Xa
Faktör X’un etkinleşmiş biçimidir. Diğer kofaktörlerle birlikte, protrombinin trombine dönüşmesini katalize eder.
Pleiotropik
Primer etkiye ek olarak birçok etki oluşturma.
Trombin
Faktör IIa olarak ta adlandırılan trombin koagülasyon kaskadında iki işleve sahiptir: trombositleri aktive eder ve çözülebilir fibrinojenin çözülmez fibrine dönüşümünü katalize eder. Faktör Xa tarafından katalize edilen bir reaksiyonla protrombinden oluşur.
Farmakokinetik
İlaçların vücuttaki dağılımıyla ilgili (yani, emilimi, dağılımı, metabolizması ve eliminasyonu).
Rivaroksaban
Oral, direkt Faktör Xa inhibitörü.
Venöz tromboembolizm
Ven içinde kan pıhtısı (trombüs) oluşan durumdur. Bazı olgularda bu pıhtı yerinden kopar ve emboli olarak dolaşıma girerek en sonunda bir damarı tamamen tıkayacak şekilde yerleşir, örneğin akciğerlerde PE’ye neden olur. Terim, hem DVT hem de PE için kullanılmaktadır.
Enoksaparin
Günümüzde ortopedik ameliyatlardaki VTE bakımında standart olarak kabul edilen düşük molekül ağırlıklı bir heparin. Enoksaparin deri altı enjeksiyonla uygulanır ve heparine-bağlı trombositopeni açısından düşük riskle ilişkilidir.
Varfarin
Bir K vitamini antagonistidir. VTE’ye karşı süreğen korumada ve tedavide en sık kullanılan oral antikoagülandır.
K Vitamini
Faktör II, VII, IX ve X’un prokoagülan biçimleri üzerindeki glutamik kalıntılarının karboksillenmesinde rol oynayan önemli bir kofaktördür. Bu sürecin sonunda trombin ve fibrin oluşumu artar.
Fibrin
Koagülasyon kaskadının birincil son ürünüdür. Fibrin kendisine bağlanarak bir ağ oluşturur. Bu ağa kan hücreleri takılır ve ağ çapraz bağlantılar aracılığıyla sıkışarak tıkız kan pıhtısı oluşur.
Heparin
Etkisini antitrombine bağlanarak ve bunun etkinliğini büyük ölçüde artırarak gösteren bir antikoagülandır. Heparinin inhibe ettiği esas koagülasyon faktörleri Faktör IIa ve Xa’dır. İntravenöz ya da subkutan enjeksiyonla uygulanır.
Parenteral
Sindirim kanalı yerine başka bir yolla vücuda verme.
Dabigatran
Oral direkt trombin inhibitörü olan, ön ilaç dabigatran eteksilatın aktif şeklidir.
Profilaksi
Hastalık ya da patolojik durumun önlenmesi.
Düşük molekül ağırlıklı heparin
Standart heparinden (UFH) türetilen ve sadece düşük molekül ağırlıklı heparin moleküllerini içeren bir antikoagülan. Antitrombine bağlanarak bunun aktivitesini büyük ölçüde artırır. Koagülasyon Faktörü Xa’yı ve daha düşük düzeyde de Faktör IIa’yı inhibe eder. DMAH’ler subkutan enjeksiyonla uygulanır.
Subkutan
Deri altı.
Tenaz
Tenaz kompleksi koagülasyon Faktörleri VIII ve IX, fosfolipid ve kalsiyumdan oluşur ve Faktör X’un Faktör Xa’ya dönüştürülmesinden sorumludur.

Görsel kütüphanesinden

Erken Kronik Venöz Yetmezlik Femoral Vende Tromboz İzlenen Venogram Posterior tibiyal veni gösteren pozitif dubleks ultrason Tümünü izleVenöz tromboz


Tromboz Haberleri